De nagapers 4 - Maarten 't Hart

This quote was added by mitsjka
We stopten in Rotterdam-Zuid. De oude dame overhandigde het hondje aan haar man. Het alweer teruggedrukte dekje bolde hoog op. De oude dame begon uit de trein te klimmen. Eerst voelde ze of de treeplank wel hield, daarna stapte ze manmoedig het duistere perron op. Ze keerde zich om. De oude man tilde het parachutistische hondje wat hoger op en boog het bovenlichaam naar voren. Het was buiten donker en nevelig. Er viel zo'n onzichtbaar motregentje dat op de lantaarns condenseert.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
xmasterofkeysx 75.33 93.1%
xmasterofkeysx 73.52 91.3%
donny008813 73.23 93.4%
xmasterofkeysx 71.86 91.5%
donny008813 71.33 92.5%
donny008813 64.25 88.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
donny008813 64.25 88.3%
xmasterofkeysx 75.33 93.1%
xmasterofkeysx 71.86 91.5%
xmasterofkeysx 73.52 91.3%
donny008813 71.33 92.5%
donny008813 73.23 93.4%