De nagapers 4 - Maarten 't Hart

This quote was added by mitsjka
We stopten in Rotterdam-Zuid. De oude dame overhandigde het hondje aan haar man. Het alweer teruggedrukte dekje bolde hoog op. De oude dame begon uit de trein te klimmen. Eerst voelde ze of de treeplank wel hield, daarna stapte ze manmoedig het duistere perron op. Ze keerde zich om. De oude man tilde het parachutistische hondje wat hoger op en boog het bovenlichaam naar voren. Het was buiten donker en nevelig. Er viel zo'n onzichtbaar motregentje dat op de lantaarns condenseert.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 86.68 98.0%
dvorakker 84.48 97.6%
dvorakker 84.16 96.4%
dvorakker 80.04 96.0%
massim 78.04 95.8%
dvorakker 76.62 97.2%
xmasterofkeysx 75.33 93.1%
massim 74.23 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user657340 13.18 88.6%
909rat 47.44 88.2%
909rat 36.55 86.6%
gosugoyangi 48.59 93.2%
909rat 43.95 92.0%
909rat 38.06 91.0%
909rat 35.78 91.7%
909rat 23.79 88.8%