De nagapers 4 - Maarten 't Hart

This quote was added by mitsjka
We stopten in Rotterdam-Zuid. De oude dame overhandigde het hondje aan haar man. Het alweer teruggedrukte dekje bolde hoog op. De oude dame begon uit de trein te klimmen. Eerst voelde ze of de treeplank wel hield, daarna stapte ze manmoedig het duistere perron op. Ze keerde zich om. De oude man tilde het parachutistische hondje wat hoger op en boog het bovenlichaam naar voren. Het was buiten donker en nevelig. Er viel zo'n onzichtbaar motregentje dat op de lantaarns condenseert.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 89.08 96.0%
raenay 88.57 95.3%
dvorakker 86.68 98.0%
basthijssen 86.41 97.4%
basthijssen 85.57 96.6%
pisum18 85.15 98.2%
dvorakker 84.48 97.6%
basthijssen 84.23 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
saintpain 65.98 98.0%
typing_home 66.02 93.4%
typing_home 73.90 95.3%
typing_home 71.56 95.8%
tov3n 39.10 85.5%
arch 44.57 89.5%
user206721 52.90 94.3%
user103216 42.65 94.4%