De nagapers 5 - Maarten 't Hart

This quote was added by mitsjka
De oude dame hield haar handen Halleluja-achtig omhoog. Op dat moment klonk, ver weg, het conducteursfluitje en de treindeuren sloten zich pneumatisch. De man probeerde nog het hondje aan zijn vrouw te geven, maar het werd ingesloten door de deuren. Vreemd genoeg bleef er een vrij grote spleet vrij. Toch zat het hondje stevig vast ter hoogte van zijn rode dekje dat nu als een puntdak op zijn rug stond. Ondanks hevige protesten van de bejaarde man begonnen we te rijden.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 95.60 97.7%
dvorakker 86.64 96.5%
letitia 84.51 96.7%
donny008813 81.36 97.1%
donny008813 73.19 94.0%
dreagy 70.69 93.5%
foxwell_1454 51.93 87.5%
myself 49.26 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
myself 49.26 96.7%
foxwell_1454 51.93 87.5%
dvorakker 86.64 96.5%
dvorakker 95.60 97.7%
letitia 84.51 96.7%
donny008813 81.36 97.1%
donny008813 73.19 94.0%
marc2018keyhero 43.82 92.6%