De nagapers 6 - Maarten 't Hart

This quote was added by mitsjka
Het hondje kefte en blafte en huilde hartverscheurend. "Roep de conducteur." riep de oude man. De beide deuren naar de coupés gingen open. Nieuwsgierigen keken om een hoekje. "Ga de conducteur halen," riep de oude man, "toe, waarschuw de conducteur." "Die hoort vanzelf wel dat er iets aan de hand is," meende een statige dame. "Nee, nee, haal hem," schreeuwde de man. "Hij moet de trein stoppen en de deur openen, anders gaat mijn hondje dood."

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ccuy 39.54 93.7%
duckfeynman 19.17 82.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
duckfeynman 19.17 82.9%
ccuy 39.54 93.7%