John D. MacDonald

This quote was added by user71280
Integritet är inte ett villkorligt ord. Det blåser inte i vinden eller förändras med vädret. Det är din inre bild av dig själv, och om du tittar inåt och ser en man som inte kommer att fuska, då vet du att han aldrig kommer att göra det.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 119.00 99.6%
eindor 118.59 98.8%
mafuso 113.76 100%
eindor 113.60 95.6%
mafuso 111.53 99.2%
mafuso 110.66 97.1%
mafuso 108.97 97.9%
mafuso 106.12 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 97.02 96.7%
frankfrallannilsson 91.17 96.7%
frankfrallannilsson 69.01 91.2%
frankfrallannilsson 79.85 95.2%
user83007 50.56 91.2%
mafuso 110.66 97.1%
mafuso 106.12 96.4%
mafuso 105.33 98.3%