John D. MacDonald

This quote was added by user71280
Integritet är inte ett villkorligt ord. Det blåser inte i vinden eller förändras med vädret. Det är din inre bild av dig själv, och om du tittar inåt och ser en man som inte kommer att fuska, då vet du att han aldrig kommer att göra det.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user71280 78.83 94.8%
missfaxe 76.31 97.5%
user71280 73.59 92.9%
missfaxe 73.56 98.3%
missfaxe 73.28 96.7%
missfaxe 72.72 96.3%
user71280 71.03 93.3%
user71280 69.70 92.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
mjm 45.55 97.9%
mjm 48.93 97.5%
mjm 50.85 97.9%
mjm 49.36 99.2%
user71280 71.03 93.3%
user71280 78.83 94.8%
tobo 40.42 81.3%
missfaxe 73.56 98.3%