Leonardo Da Vinci

This quote was added by user71280
Livet är ganska lätt: Du gör några saker. De flesta misslyckas. Några lyckas. Du gör mer av det som lyckas. Om det blir storslaget, kopierar andra det. Så du gör någonting annat. Det är det som är tricket, att göra någonting annat.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
missfaxe 75.00 98.7%
sajhe 71.57 89.9%
sajhe 71.24 93.2%
missfaxe 70.29 98.3%
missfaxe 67.21 96.3%
sajhe 64.03 93.5%
sajhe 59.23 85.9%
haralds 52.34 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user867757 40.55 92.8%
hugosundelin 40.62 93.9%
tobo 49.78 88.8%
sajhe 71.24 93.2%
sajhe 71.57 89.9%
missfaxe 67.21 96.3%
sajhe 64.03 93.5%
missfaxe 75.00 98.7%