Steve Jobs

This quote was added by user71280
Ditt arbete kommer att fylla en stor del av ditt liv, och det enda sättet att verkligen vara tillfredsställd är genom att göra vad du tror är ett bra jobb. Och det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska vad du gör. Om du inte hittat det ännu, fortsätt leta. Nöj dig inte. Som med alla saker som berör hjärtat vet du när du hittar det.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
spoomer 100.40 96.6%
sajhe 77.32 94.2%
missfaxe 77.28 98.6%
user71280 75.90 95.3%
missfaxe 75.43 98.3%
missfaxe 75.35 98.8%
sajhe 73.72 92.9%
user71280 71.13 95.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
arcermana 48.72 89.4%
user77759 52.26 89.3%
user77761 24.58 94.5%
user77759 43.91 87.7%
hitman08 43.86 97.7%
hitman08 36.51 95.8%
user64874 46.47 93.7%
user71280 70.75 93.2%