Steve Jobs

This quote was added by user71280
Ditt arbete kommer att fylla en stor del av ditt liv, och det enda sättet att verkligen vara tillfredsställd är genom att göra vad du tror är ett bra jobb. Och det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska vad du gör. Om du inte hittat det ännu, fortsätt leta. Nöj dig inte. Som med alla saker som berör hjärtat vet du när du hittar det.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sajhe 77.32 94.2%
missfaxe 77.28 98.6%
missfaxe 75.43 98.3%
missfaxe 75.35 98.8%
user71280 71.13 95.3%
user71280 68.48 96.1%
missfaxe 68.03 97.4%
missfaxe 66.09 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user71280 71.13 95.3%
sajhe 77.32 94.2%
tobo 28.88 82.1%
missfaxe 75.43 98.3%
missfaxe 77.28 98.6%
missfaxe 68.03 97.4%
missfaxe 75.35 98.8%
tobo 47.06 83.9%