Steve Jobs

This quote was added by user71280
Ditt arbete kommer att fylla en stor del av ditt liv, och det enda sättet att verkligen vara tillfredsställd är genom att göra vad du tror är ett bra jobb. Och det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska vad du gör. Om du inte hittat det ännu, fortsätt leta. Nöj dig inte. Som med alla saker som berör hjärtat vet du när du hittar det.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 108.10 97.2%
eindor 103.52 95%
mafuso 102.86 95.8%
mafuso 102.60 99.1%
mafuso 102.09 98%
mafuso 101.84 97.7%
frankfrallannilsson 101.14 97.7%
mafuso 101.08 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 100.34 98.0%
mafuso 94.78 96.9%
mafuso 99.61 95.0%
mafuso 97.02 95.1%
mafuso 102.86 95.8%
frankfrallannilsson 99.55 96.3%
mafuso 93.49 96.6%
frankfrallannilsson 108.10 97.2%