Alan Watts

This quote was added by user71280
En värld som i ökande grad består av destinationsorter utan resor mellan dem, en värld som endast uppskattar att "komma någonvart" så fort som möjligt, blir en värld utan väsen, utan innehåll. Man kan komma vart som helst, men ju mer detta blir möjligt, dess mindre är det värt att göra det.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
spoomer 105.23 99.7%
missfaxe 78.04 99.3%
missfaxe 71.31 98.6%
missfaxe 68.93 97.3%
user71280 67.56 94.5%
missfaxe 64.08 97.3%
missfaxe 63.46 95.1%
sajhe 62.30 89.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
mjm 45.93 99.0%
spoomer 105.23 99.7%
user59295 34.31 90.7%
sajhe 62.30 89.9%
tobo 53.46 93.0%
missfaxe 78.04 99.3%
missfaxe 68.93 97.3%
tobo 48.67 91.0%