Alan Watts

This quote was added by user71280
En värld som i ökande grad består av destinationsorter utan resor mellan dem, en värld som endast uppskattar att "komma någonvart" så fort som möjligt, blir en värld utan väsen, utan innehåll. Man kan komma vart som helst, men ju mer detta blir möjligt, dess mindre är det värt att göra det.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
spoomer 105.23 99.7%
frankfrallannilsson 99.32 98.3%
mafuso 98.09 97.7%
mafuso 95.41 98.0%
mafuso 95.41 97.7%
mafuso 92.87 97%
mafuso 91.17 93.9%
mafuso 90.94 94.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
onos 64.68 100%
jackmeofandthrowmeintheriver 55.03 96.4%
jackmeofandthrowmeintheriver 42.68 95.4%
jackmeofandthrowmeintheriver 25.99 92.7%
jackmeofandthrowmeintheriver 26.65 91.8%
frankfrallannilsson 99.32 98.3%
frankfrallannilsson 85.31 96.1%
mellanfil 52.97 96.0%