Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
Den ena dagen kan förefalla den andra lik, men inte är den det, inte. I själva verket rusar tidsandan iväg i en svindlande hastighet. Enda skälet till att du inte märker det är att du själv är med i förändringen, precis som du är med i jordens rörelse genom rymden utan att besväras av fartvinden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 103.01 99.3%
mafuso 100.39 97.4%
mafuso 99.28 98.3%
frankfrallannilsson 98.18 99.7%
frankfrallannilsson 98.08 97.7%
mafuso 97.91 97.4%
mafuso 97.91 98.0%
mafuso 97.38 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
marlene12 33.02 95.8%
yomakru 24.46 97.1%
yomakru 16.89 97.4%
frankfrallannilsson 98.08 97.7%
frankfrallannilsson 98.18 99.7%
frankfrallannilsson 93.04 99%
mafuso 91.15 97.7%
frankfrallannilsson 88.88 97.7%