Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
Den ena dagen kan förefalla den andra lik, men inte är den det, inte. I själva verket rusar tidsandan iväg i en svindlande hastighet. Enda skälet till att du inte märker det är att du själv är med i förändringen, precis som du är med i jordens rörelse genom rymden utan att besväras av fartvinden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 99.28 98.3%
mafuso 97.91 98.0%
mafuso 95.55 98.0%
mafuso 95.29 98.0%
mafuso 94.54 97.4%
mafuso 90.69 94.4%
mafuso 89.10 94.1%
mafuso 85.88 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 95.55 98.0%
mafuso 85.88 97.1%
user77759 44.35 91.4%
mafuso 94.54 97.4%
mafuso 90.69 94.4%
mafuso 89.10 94.1%
mafuso 99.28 98.3%
mafuso 97.91 98.0%