Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
Den ena dagen kan förefalla den andra lik, men inte är den det, inte. I själva verket rusar tidsandan iväg i en svindlande hastighet. Enda skälet till att du inte märker det är att du själv är med i förändringen, precis som du är med i jordens rörelse genom rymden utan att besväras av fartvinden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user75775 70.01 93.7%
missfaxe 68.39 96.7%
sajhe 67.78 89.5%
user71280 67.03 96.1%
sajhe 65.75 90%
missfaxe 65.00 94.0%
haralds 62.93 93.7%
user71280 60.58 91.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
vanos 33.39 89.4%
user75775 70.01 93.7%
haralds 62.93 93.7%
sajhe 67.78 89.5%
user71280 59.47 88.9%
missfaxe 65.00 94.0%
sajhe 65.75 90%
user71280 67.03 96.1%