Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
En stor del av stressen i dag är inlärd. Hur kommer det sig att du börjar småspringa när du närmar dig en tunnelbanenedgång, också om det är söndag och du inte alls har bråttom? Vana och inget annat än vana. Du har lärt dig, din kropp vet att i det läget skall det vara bråttom.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 105.57 99.3%
mafuso 102.65 99.6%
mafuso 102.02 98.9%
mafuso 99.29 98.9%
mafuso 96.42 97.2%
mafuso 96.14 98.2%
mafuso 94.24 98.9%
mafuso 93.97 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
mellanfil 51.38 98.6%
mellanfil 42.33 93.3%
mellanfil 43.41 96.2%
user71280 69.60 92.7%
mafuso 93.18 94.9%
mafuso 89.44 93.3%
mafuso 102.02 98.9%
mafuso 89.92 94.9%