Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
En stor del av stressen idag är inlärd. Hur kommer det sig att du börjar småspringa när du närmar dig en tunnelbanenedgång, också om det är söndag och du inte alls har bråttom? Vana och inget annat än vana. Du har lärt dig, din kropp vet att i det läget skall det vara bråttom.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 116.63 99.6%
mafuso 116.22 100%
frankfrallannilsson 111.24 98.6%
mafuso 109.34 97.2%
mafuso 108.98 98.9%
mafuso 106.88 98.9%
mafuso 106.20 96.9%
mafuso 105.57 99.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
betong 43.45 83.7%
johnnordstrand 49.85 97.5%
frankfrallannilsson 103.53 95.8%
user91018 43.32 98.6%
glykolysen 79.52 94.2%
mafuso 116.22 100%
onos 64.55 97.5%
romek 70.06 96.9%