Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
En stor del av stressen i dag är inlärd. Hur kommer det sig att du börjar småspringa när du närmar dig en tunnelbanenedgång, också om det är söndag och du inte alls har bråttom? Vana och inget annat än vana. Du har lärt dig, din kropp vet att i det läget skall det vara bråttom.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user71280 69.81 96.2%
sajhe 69.55 89.7%
missfaxe 67.02 97.9%
missfaxe 64.21 97.2%
user71280 64.08 95.2%
user71280 57.53 87.1%
tobo 56.97 93.0%
missfaxe 54.51 90.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
sajhe 69.55 89.7%
user71280 57.53 87.1%
tobo 56.97 93.0%
missfaxe 67.02 97.9%
user71280 64.08 95.2%
missfaxe 64.21 97.2%
user71280 69.81 96.2%
missfaxe 54.51 90.6%