Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
En stor del av stressen i dag är inlärd. Hur kommer det sig att du börjar småspringa när du närmar dig en tunnelbanenedgång, också om det är söndag och du inte alls har bråttom? Vana och inget annat än vana. Du har lärt dig, din kropp vet att i det läget skall det vara bråttom.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 105.57 99.3%
mafuso 102.65 99.6%
mafuso 102.02 98.9%
frankfrallannilsson 101.67 97.5%
mafuso 99.29 98.9%
frankfrallannilsson 97.76 97.5%
mafuso 96.42 97.2%
mafuso 96.14 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
marlene12 31.23 91.4%
marlene12 30.42 92.4%
yomakru 23.21 93.3%
talludde 60.30 93.6%
talludde 50.26 90.3%
talludde 46.98 88.3%
frankfrallannilsson 83.33 95.5%
frankfrallannilsson 84.75 98.2%