Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
Placebo-effekten borde döpas om till menings-effekten. Om du tillskriver något en positiv mening, om du "tror" på det, så reagerar också din kropp positivt. Motsatsen, att inte ha någon tilltro till en behandling, påverkar däremot utfallet negativt. Det ligger ingen humbug i detta - men fortfarande är meningseffekten inte uppmärksammad som den hälsofaktor den egentligen är.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
spoomer 93.70 98.2%
user71280 51.88 87.6%
missfaxe 51.75 91.8%
tobo 44.90 91.7%
tobo 44.41 88.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
spoomer 93.70 98.2%
missfaxe 51.75 91.8%
tobo 44.90 91.7%
tobo 44.41 88.5%
user71280 51.88 87.6%