Mihály Csíkszentmihályi

This quote was added by user71280
Vid det optimala tillståndet för inre upplevelser finns det ordning i medvetandet. Detta inträffar när mental energi - eller uppmärksamhet - investeras i realistiska mål och när personens färdighet svarar mot handlingsmöjligheterna. Strävan efter ett mål skapar ordning i medvetandet därför att man måste koncentrera sin uppmärksamhet på uppgiften och omedelbart glömma bort allt annat. Dessa perioder av kamp för att klara av utmaningar är det som man tycker är de mest njutbara ögonblicken i livet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user71280 69.43 92.4%
missfaxe 63.70 96.0%
user71280 63.18 95.1%
user75775 61.76 93.1%
missfaxe 59.71 94.2%
sajhe 57.45 87.8%
user71280 51.38 90.1%
tobo 44.63 88.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user71280 69.43 92.4%
user75775 61.76 93.1%
missfaxe 63.70 96.0%
user64874 35.87 91.4%
user71280 63.18 95.1%
tobo 38.52 85.2%
tobo 44.63 88.2%
missfaxe 59.71 94.2%