TESTY - aleksandra wilgosiewicz

This quote was added by test_genesys
Teraz to już z pewnością Gandalf' - pomyślał Bilbo i sapiąc pomknął przez tunel. Ale to nie był Gandalf, tylko dwóch krasnoludów. Obaj mieli niebieskie kaptury, srebrne pasy i żółte brody, a każdy dźwigał worek z narzędziami i łopatę. Skoczyli w drzwi natychmiast, gdy je Bilbo otworzył - on wszakże już się temu wcale nie dziwił.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
barty82 66.04 97.9%
duszeks 60.66 92.5%
user802950 44.58 92.4%
user802950 40.30 90.7%
artk 39.54 97.6%
igorstrawinsky 31.25 95.9%
user75575 25.91 84.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
duszeks 60.66 92.5%
user75575 25.91 84.5%
artk 39.54 97.6%
igorstrawinsky 31.25 95.9%
user802950 44.58 92.4%
barty82 66.04 97.9%
user802950 40.30 90.7%