137 πιο συνηθισμένες λέξεις - Λέξεις με τα 14 πρώτα γράμματα (εαιντορλσθ)

This quote was added by user903493
να ότι σε ένα όλα στο το αν ναι θα είναι αλλά εταιρεία σαν ιντερνέτ ίντερνετ τρία όταν τότε νερό τι είναι όλα είναι τα αν τέσσερα ιστορία εε αριστερά ανά εστιατόριο αν σε άρθρο ένα άρθρο άρθρα θάλασσα έννοια λίστα σια σειρά ιταλία είτε ταράτσα ταινία θέα νότια εστιατόρια έλα άλλοι στείλετε όλοι έτσι αντλία αέριο σε ένα άλλο τέλεια τεστ εστία ασία σαλόνι στενά σε ένα σόλα λένε θέατρο αντί αστέρι θα είναι τσάι να είναι ρολόι εννέα αλάτι όνειρο αστέρια ναί όρια σετ λίτρα λίτρο ασθένεια τσάντα ν.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jimrp 60.19 99.0%
mr._kk13 57.26 96.5%
vspuppy 56.51 95.8%
vspuppy 55.18 89.6%
vspuppy 54.78 89.4%
user366272 54.57 96.0%
jimrp 54.15 97.8%
vspuppy 53.84 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user90021 38.78 84.7%
user90021 37.21 86.3%
user90021 39.73 89.9%
user90021 37.65 86.4%
user90021 34.36 89.3%
aelacid 30.38 88.9%
aelacid 27.62 84.9%
user84901 47.66 91.0%