137 πιο συνηθισμένες λέξεις - Λέξεις με τα 14 πρώτα γράμματα (εαιντορλσθ)

This quote was added by user903493
να ότι σε ένα όλα στο το αν ναι θα είναι αλλά εταιρεία σαν ιντερνέτ ίντερνετ τρία όταν τότε νερό τι είναι όλα είναι τα αν τέσσερα ιστορία εε αριστερά ανά εστιατόριο αν σε άρθρο ένα άρθρο άρθρα θάλασσα έννοια λίστα σια σειρά ιταλία είτε ταράτσα ταινία θέα νότια εστιατόρια έλα άλλοι στείλετε όλοι έτσι αντλία αέριο σε ένα άλλο τέλεια τεστ εστία ασία σαλόνι στενά σε ένα σόλα λένε θέατρο αντί αστέρι θα είναι τσάι να είναι ρολόι εννέα αλάτι όνειρο αστέρια ναί όρια σετ λίτρα λίτρο ασθένεια τσάντα ν.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mr._kk13 57.26 96.5%
user366272 54.57 96.0%
jimrp 54.15 97.8%
jimrp 53.83 98.6%
jimrp 52.35 99.2%
jimrp 52.15 98.0%
jimrp 51.66 99.2%
vspuppy 50.64 92.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mr._kk13 57.26 96.5%
mr._kk13 42.51 90.6%
darthchem 40.98 87.0%
vspuppy 49.46 94.0%
vspuppy 50.64 92.1%
user366272 54.57 96.0%
jimrp 51.66 99.2%
user566407 44.41 96.3%