Test Gen 1.2 - tobiasz.jakubowski

This quote was added by test_genesys
Klient ma 48h na zawarcie e-umowy. Jeśli tego nie zrobi od razu, to po 12 godzinach wysyłany jest do Klienta SMS przypominający. Jeżeli po 24h Klient nadal nie potwierdzi e-umowy warto skontaktować się z Klientem ponownie, przypomnieć o sposobie postępowania i niezbędnych czynnościach jakie musi wykonać.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1.7 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy