Smart Care - aleksandra wilgosiewicz

This quote was added by test_genesys
Orange Smart Care Premium to: 31 dni bezpłatnego korzystania z usługi, a po okresie promocyjnym koszt usługi tylko 15,99zł z VAT, naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych telefonu niezależnie od tego, czy wyświetlacz uległ uszkodzeniu czy nie, całościowe usuwanie skutków zalania wodą oraz 1 naprawa rocznie bez limitu kwotowego = brak konieczności dopłacania do naprawy przez Klienta.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2.1 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
barty82 67.29 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
barty82 67.29 96.5%