Aplikacja - Lauren Miller

This quote was added by panmaciek
Głos szeptał, żebym się nie martwiła, chociaż rozsądek mówił, że powinnam. Namawiał mnie, żeby zwolnić, kiedy akurat się spieszyłam; żebym była miła, gdy pałałam złością; żeby słuchać, gdy rozpaczliwie chciałam, by to mnie słuchano.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 80.56 95.1%
montezuma 79.56 96.7%
montezuma 79.45 99.1%
montezuma 78.89 99.1%
c0il 75.69 97.9%
montezuma 75.67 96.7%
montezuma 75.63 98.3%
xkali 74.99 99.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 42.37 95.5%
shinygarlic 50.68 96.3%
user97995 45.03 94.7%
bestibe 18.32 89.2%
pl2137 38.91 96.7%
pl2137 34.32 95.5%
pl2137 32.80 97.9%
kamil0301 48.08 95.1%