Aplikacja - Lauren Miller

This quote was added by panmaciek
Głos szeptał, żebym się nie martwiła, chociaż rozsądek mówił, że powinnam. Namawiał mnie, żeby zwolnić, kiedy akurat się spieszyłam; żebym była miła, gdy pałałam złością; żeby słuchać, gdy rozpaczliwie chciałam, by to mnie słuchano.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 72.01 97.1%
montezuma 71.14 98.3%
montezuma 65.20 92.8%
barty82 64.28 90.6%
waszker 50.92 93.2%
user802950 47.28 92.8%
user802950 46.67 92.8%
user75575 39.88 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
schmaltzcustard 35.77 98.3%
waszker 50.92 93.2%
user75575 39.88 93.9%
barty82 64.28 90.6%
igorstrawinsky 39.06 93.9%
igorstrawinsky 39.01 92.4%
user802950 47.28 92.8%
maczeta5 22.36 84.1%