Aplikacja - Lauren Miller

This quote was added by panmaciek
Głos szeptał, żebym się nie martwiła, chociaż rozsądek mówił, że powinnam. Namawiał mnie, żeby zwolnić, kiedy akurat się spieszyłam; żebym była miła, gdy pałałam złością; żeby słuchać, gdy rozpaczliwie chciałam, by to mnie słuchano.

Train on this quote


Rate this quote:
2.7 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 89.77 98.3%
t0mekju1ce 88.17 100%
t0mekju1ce 87.00 100%
t0mekju1ce 82.11 98.3%
c0il 80.56 95.1%
montezuma 79.56 96.7%
montezuma 79.45 99.1%
montezuma 78.89 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 75.16 95.9%
t0mekju1ce 89.77 98.3%
t0mekju1ce 82.11 98.3%
kondziu3216 54.05 94.7%
t0mekju1ce 77.03 99.6%
t0mekju1ce 70.34 98.7%
luqa 53.18 98.7%
yeegozaurus 44.16 90.6%