Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

This quote was added by user605695
Şayet kendi iraden haricinde gerçekleşen herhangi bir şeye iyi veya kötü dersen, kötü şeyler olduğunda veya iyi şeyler olmadığında tanrıları suçlaman, bunların sebebi olan veya sebebi saydığın kişilerden nefret etmen kaçınılmazdır; yaptığımız pek çok hata da böyle şeylere değer vermemiz yüzündendir. Oysa sadece bizim irademize bağlı şeylerin iyi ya da kötü olduğunu düşünürsek, ne tanrıları suçlamamıza, ne de insanlara düşmanca davranmaya gerek kalır.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
espra 75.55 93.2%
profiterolll 70.86 98.1%
konttaruan 69.85 92.5%
profiterolll 68.95 99.1%
profiterolll 67.84 99.6%
profiterolll 65.39 98.9%
profiterolll 65.22 98.1%
koochan 61.62 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 60.71 94.8%
koochan 61.62 97.6%
omerbustun 47.70 86.1%
smo0th_af 15.83 79.6%
espra 75.55 93.2%
oflifurkan 45.23 92.7%
omerbustun 61.14 93.2%
profiterolll 65.22 98.1%