Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

This quote was added by user605695
Yönetici ilke kendi huzurunu asla kaçırmaz, kendini korkutmaz, arzuya kaptırmaz. Herhangi bir şey onu korkutup, zarar verebiliyorsa versin, ama o doğası gereği kendi kendine bunu yapmaz. Aciz beden herhangi bir acı duyuyorsa bırak kaygılansın, herhangi bir şeyden etkileniyorsa bırak söylesin; fakat ruh korkunun ya da acının nesnesi olduğunda bir şey hissetmeyecektir zira bunlara dair fikirler oluşturmaya muktedirdir ve yönlendirilemez.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
profiterolll 62.72 98.9%
profiterolll 61.20 98.0%
aep44 56.21 91.8%
mcnr1713 19.40 85.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
profiterolll 61.20 98.0%
aep44 56.21 91.8%
profiterolll 62.72 98.9%
mcnr1713 19.40 85.4%