Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

This quote was added by user605695
Yönetici ilke kendi huzurunu asla kaçırmaz, kendini korkutmaz, arzuya kaptırmaz. Herhangi bir şey onu korkutup zarar verebiliyorsa versin, ama o doğası gereği kendi kendine bunu yapmaz. Aciz beden herhangi bir acı duyuyorsa bırak kaygılansın, herhangi bir şeyden etkileniyorsa bırak söylesin, fakat ruh korkunun ya da acının nesnesi olduğunda bir şey hissetmeyecektir zira bunlara dair fikirler oluşturmaya muktedirdir ve yönlendirilemez.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 64.39 95.4%
oflifurkan 63.14 93.6%
profiterolll 62.72 98.9%
profiterolll 61.20 98.0%
aep44 56.21 91.8%
omerbustun 56.02 91.9%
koochan 55.88 92.6%
ayse35 54.20 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
ayse35 54.20 97.1%
ayse35 49.11 94.6%
ayse35 48.05 94.6%
ayse35 49.03 95.0%
ayse35 44.35 94.4%
tweety.35 45.02 95.2%
tweety. 41.69 97.0%
ayse35 42.63 97.3%