Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

This quote was added by user605695
Yönetici ilke kendi huzurunu asla kaçırmaz, kendini korkutmaz, arzuya kaptırmaz. Herhangi bir şey onu korkutup, zarar verebiliyorsa versin, ama o doğası gereği kendi kendine bunu yapmaz. Aciz beden herhangi bir acı duyuyorsa bırak kaygılansın, herhangi bir şeyden etkileniyorsa bırak söylesin; fakat ruh korkunun ya da acının nesnesi olduğunda bir şey hissetmeyecektir zira bunlara dair fikirler oluşturmaya muktedirdir ve yönlendirilemez.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 64.39 95.4%
oflifurkan 63.14 93.6%
profiterolll 62.72 98.9%
profiterolll 61.20 98.0%
aep44 56.21 91.8%
omerbustun 56.02 91.9%
koochan 55.88 92.6%
ayse35 54.20 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
ayse35 54.20 97.1%
ayse35 49.11 94.6%
ayse35 48.05 94.6%
ayse35 49.03 95.0%
ayse35 44.35 94.4%
tweety.35 45.02 95.2%
tweety. 41.69 97.0%
ayse35 42.63 97.3%