Test Gen 1.6 - tobiasz.jakubowski

This quote was added by test_genesys
Dzięki pozyskaniu od nich zgody ("Wyrażam zgodę na otrzymanie regulaminów i cenników związanych z zamawianymi usługami wyłącznie w formie elektronicznej w formacie pdf na wskazany przeze mnie adres e-mail.") i wysyłce regulaminów i cenników w formie elektronicznej ograniczamy ilość wydruków - dbamy o środowisko oraz oszczędność energii i papieru!

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1.7 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy