Švejk před soudními lékaři - Jaroslav Hašek

This quote was added by serg.ppz
Byly tu zastoupeny tři různé vědecké školy a názory psychiatrů. Jestli v případě Švejkově došlo k úplné shodě mezi těmito protilehlými vědeckými tábory, dá se to vysvětliti čistě jedině tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když, vstoupiv v síň, kde měl být prozkoumán jeho duševní stav, vykřikl, zpozorovav na stěně visící obraz rakouského mocnáře: "Ať žije, pánové, císař František Josef I.!"

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal 60.23 95.4%
koochan 50.10 92.9%
serg.ppz 24.54 93.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 50.10 92.9%
michal 60.23 95.4%
serg.ppz 24.54 93.1%