Švejk simulantem - Jaroslav Hašek

This quote was added by serg.ppz
Bylo zavedeno několik stupňů trápení simulantů a lidí podezřelých, že jsou simulanti, jakými byli: souchotináři, revmatikové, lidé s kýlou, ledvinovou nemocí, tyfem, cukrovkou, zánětem plic a jinými chorobami.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
halloweenjack 73.77 99.1%
halloweenjack 66.74 96.3%
halloweenjack 66.60 96.3%
koochan 65.13 99.5%
liazien 61.46 91.7%
halloweenjack 60.07 94.6%
user79107 57.67 95.9%
liazien 55.31 90.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user88182 20.46 96.3%
user502589 38.22 88.7%
jango997 41.17 92.1%
user797644 43.71 93.3%
user797644 46.23 91.3%
qwertzy69 12.82 87.1%
gowsty 39.16 92.5%
user797644 37.51 86.1%