Švejk simulantem - Jaroslav Hašek

This quote was added by serg.ppz
Bylo zavedeno několik stupňů trápení simulantů a lidí podezřelých, že jsou simulanti, jakými byli: souchotináři, revmatikové, lidé s kýlou, ledvinovou nemocí, tyfem, cukrovkou, zánětem plic a jinými chorobami.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
buzna 54.52 95.9%
lupro2002 51.86 93.3%
serg.ppz 25.32 92.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
buzna 54.52 95.9%
lupro2002 51.86 93.3%
serg.ppz 25.32 92.5%