Test_Genesys 2.2 - Tobiasz Jakubowski

This quote was added by test_genesys
Od dziś Klient, któremu kończy się umowa Orange Love, może zostać z samą usługą telefon komórkowy. W tym celu musi podpisać Aneks, który spowoduje zmianę oferty na Plan Komórkowy i dezaktywację pozostałych usług w pakiecie. Pamiętaj! Najpierw próbuj utrzymać Orange Love - również w nowych ofertach Extra i Premium. Aby pozostawić sam telefon komórkowy, Klient podpisuje aneks do umowy na usługę w Planie Komórkowym.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy