Γκαμπριέλ Μαρσία Μάρκες

This quote was added by vspuppy
Ένα ψέμα είναι πιο βολικό από την αμφιβολία, πιο χρήσιμο από την αγάπη και πιο ανθεκτικό από την αλήθεια.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 89.06 100%
btg1996 86.31 99.1%
vspuppy 78.86 100%
vspuppy 78.48 100%
user83334 77.49 100%
jimrp 76.42 100%
jimrp 75.47 100%
vspuppy 73.44 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user798535 63.91 99.1%
naysiploos 26.43 93.8%
user566407 51.22 92.1%
aggelos45 59.81 98.1%
user566407 51.69 94.6%
user566407 49.03 93.8%
effievi 38.43 97.2%
user90021 45.42 89.0%