Ναγκίμπ Μαχφούζ

This quote was added by vspuppy
Είναι φθονερή η αλήθεια όταν δε σου δείχνει τον δρόμο της, όταν δε σε παρακινεί να τη φθάσεις, όταν σε αφήνει αβοήθητο, χαμένο μέσα στον λαβύρινθο των διλημμάτων της, μισοπνιγμένο ναυαγό μέσα στη θάλασσα των ενδοιασμών και των αναστολών της. Όποιος πιστεύει πως έφτασε κοντά στην αλήθεια θα πρέπει να βρήκε τον δρόμο της και όποιος νόμισε πως τη βρήκε χάθηκε, γιατί ούτε τη φθάνεις ποτέ την αλήθεια, ούτε την αποφεύγεις, μόνο απεγνωσμένα την αποζητάς.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87849 69.15 87.1%
vspuppy 59.81 96.0%
user83334 59.26 96.6%
huronhero 58.17 96.0%
vspuppy 57.93 92.6%
huronhero 57.62 94.2%
user83334 56.60 97.8%
vspuppy 56.47 90.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
mzamayias 34.18 82.2%
user90021 38.84 90.2%
user90021 37.52 90.4%
aelacid 33.56 90.6%
user90021 30.34 84.5%
vspuppy 44.01 86.0%
user566407 42.66 90.0%
user84901 50.50 90.6%