Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια - Στρατής Μυριβήλης

This quote was added by vspuppy
Σαν πάτησε χάμω δεν την άφησε. Ξαμόλησε μόνο το μπαστούνι να κρέμεται στην αγριόριζα κ' έσφιξε γύρω στο κορμί της και τ' άλλο του το μπράτσο. Τήνε κράτησε έτσι σαν ένα παιδί, σαν ένα θησαυρό. Την έσφιξε στην αγκαλιά σαν ένα λάφυρο. Έσκυψε στο πρόσωπό της έξαλλος, έσκυψε πολύ κοντά, πάνω από τα χρυσά μάτια της. Και τα βρήκε να τον κοιτάνε από κάτω, όπως κοιτάνε τα μάτια των αρρώστων μες από το βύθος της θέρμης. Η ματιά του μπήκε μέσα της, αρσενική και βάρβαρη.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 67.19 94.5%
jimrp 65.37 98.7%
vspuppy 63.10 94.3%
vspuppy 62.86 95.1%
jimrp 60.92 97.1%
jimrp 60.74 98.5%
vspuppy 60.61 96.3%
vspuppy 60.61 94.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 60.92 97.1%
quinn_phl 20.02 84.5%
user84901 47.37 92.4%
user413238 34.32 93.5%
vspuppy 56.49 90.8%
vspuppy 55.08 90.2%
vspuppy 48.71 88.6%
vspuppy 57.14 91.2%