Η μεταμόρφωση (απόσπασμα) - Φραντς Κάφκα

This quote was added by vspuppy
Όταν ο Γκρέγκορ Σάμσα ξύπνησε ένα πρωινό από κακό όνειρο, βρέθηκε στο κρεβάτι του μεταμορφωμένος σε γιγάντια κατσαρίδα. Ήτανε ξαπλωμένος ανάσκελα, πάνω στη σκληρή ράχη του που 'μοιαζε με πανοπλία κι όταν σήκωνε λιγάκι το κεφάλι του μπορούσε να δει την τουρλωτή καφετιά κοιλιά του που 'τανε χωρισμένη σε σκληρές καμπυλωτές δίπλες και που μόλις συγκρατούσε τα σκεπάσματά του για να ξεγλιστρήσουν τελείως από πάνω του.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 84.30 98.3%
jimrp 70.27 99.5%
jorto574 69.41 93.7%
jorto574 68.17 92.2%
jorto574 65.61 91.0%
panostis 63.35 93.3%
panostis 63.25 93.3%
vspuppy 62.25 91.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorto574 84.30 98.3%
user566407 54.18 94.8%
user566407 48.59 90.6%
nikolastessera 36.55 93.9%
jorto574 69.41 93.7%
panostis 63.35 93.3%
panostis 53.91 89.8%
panostis 63.25 93.3%