Η μεταμόρφωση (απόσπασμα) - Φραντς Κάφκα

This quote was added by vspuppy
Τα μάτια του Γκρέγκορ γύρισαν έπειτα στο παράθυρο και ο συννεφιασμένος ουρανός, θαρρείς πως άκουγες τις στάλες της βροχής να χτυπάνε στο περβάζι του παραθύρου, τον έριξε σε βαριά μελαγχολία.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 79.90 96.9%
btg1996 77.63 99.5%
btg1996 74.39 96.0%
panostis 72.26 96.0%
vspuppy 71.61 93.1%
iagerogiannis 70.13 97.9%
panostis 69.87 96.9%
panostis 69.26 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorjio8989 28.07 95%
yolo4life 35.07 94.1%
user566407 50.02 95%
user798535 56.33 99.5%
yolo4life 29.92 86.9%
user798535 60.30 96.4%
user798535 53.22 93.3%
user566407 42.32 86.8%