Zülfü Livaneli - Kardeşimin Hikayesi

This quote was added by aep44
Aşk denen şey bazen yürür, bazen uçar bazen koşar biriyle birlikte; bir başkasıyla ölümcül yürüyüşe çıkar; üçüncüyü buzdan heykele çevirir, dördüncüyü atar alevlerin içine. Birini yaralar, öldürür ötekini. Aynı anda çıkıp sönen bir şimşeğe benzer. Geceleyin saklar şafakta zapt edilecek kaleyi, çünkü; dayanacak güç yoktur karşısında...

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
_murat_ 86.02 96.8%
_murat_ 84.18 95.5%
profiterolll 50.78 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
_murat_ 84.18 95.5%
_murat_ 86.02 96.8%
profiterolll 50.78 98.5%