Cezmi Ersöz - Bana Türkçe Bir Ekmek Ver

This quote was added by aep44
Bütün duygularımız evsiz barksız ve kimsesiz kalmış çocuklar gibi, aynı odada koyun koyuna yatıyor... Aşk korkusunu yenmek için kuşkunun omzuna başını dayamış; öfke, ısınmak için köleliğin bacaklarının arasına koymuş ellerini... Sevgi, kaybolmamak için nefretin elinden tutmuş, sıcacık...

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
_murat_ 92.21 96.6%
_murat_ 77.68 94.4%
espra 68.75 93.2%
profiterolll 58.88 97.3%
profiterolll 58.21 97.6%
hateseedling 54.86 88.9%
omerbustun 54.60 93.2%
profiterolll 52.50 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user82860 30.90 88.6%
user82860 29.73 85.7%
user82860 25.35 86.5%
profiterolll 52.50 98.0%
hateseedling 54.86 88.9%
oflifurkan 51.96 91.7%
espra 68.75 93.2%
_murat_ 92.21 96.6%