Haşmet Babaoğlu - Rüyalarını Ver Bana

This quote was added by aep44
Bazen bizim aşk dediğimiz ilişkiler; birinin hekim, ötekinin hasta, birinin şaman ötekinin cin çarpmış olduğu tuhaf karşılaşmalardır. Kim demiş hasta gelinip iyileşerek çıkılan yerler sadece hastanelerdir diye...

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 63.86 97.2%
_murat_ 63.07 89.1%
omerbustun 55.46 93.5%
omerbustun 54.30 93.0%
omergokce 53.39 87.7%
omerbustun 50.89 80.3%
oflifurkan 50.02 90.6%
omerbustun 44.02 81.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 63.86 97.2%
omerbustun 50.89 80.3%
omerbustun 44.02 81.1%
sputype 10.88 63.7%
oflifurkan 50.02 90.6%
_murat_ 63.07 89.1%
omerbustun 54.30 93.0%
omerbustun 55.46 93.5%