Ελληνικά - John John

This quote was added by jorto574
Η νέα γενιά συχνά γράφει και στέλνει μηνύματα με "φθαρμένα" ελληνικά. Οι τόνοι παραλείπονται, τα κεφαλαία εξαφανίζονται... πολλές φορές οι χαρακτήρες αντικαθίστανται από λατινικούς. Το να μιλάς και να γράφεις την μητρική σου γλώσσα σωστά δείχνει σεβασμό σε αυτήν. Μάλιστα με την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία σήμερα είναι το λιγότερο που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 77.73 97.1%
jorto574 76.26 97.3%
jorto574 73.79 91.9%
jorto574 69.94 92.2%
vspuppy 66.55 91.7%
jimrp 66.14 100%
vspuppy 62.49 91.7%
vspuppy 61.48 92.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
effievi 32.26 96.8%
mzamayias 37.79 86.7%
user90021 33.77 85.8%
aelacid 36.07 91.9%
aelacid 37.76 94.3%
user566407 51.52 96.0%
user84901 48.70 92.2%
vspuppy 49.51 84.9%