Ελληνικά - John John

This quote was added by jorto574
Η νέα γενιά συχνά γράφει και στέλνει μηνύματα με "φθαρμένα" ελληνικά. Οι τόνοι παραλείπονται, τα κεφαλαία εξαφανίζονται... πολλές φορές οι χαρακτήρες αντικαθίστανται από λατινικούς. Το να μιλάς και να γράφεις την μητρική σου γλώσσα σωστά δείχνει σεβασμό σε αυτήν. Μάλιστα με την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία σήμερα είναι το λιγότερο που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 76.26 97.3%
user564078 58.81 97.3%
vspuppy 57.71 92.4%
vspuppy 55.20 94.8%
vspuppy 54.46 91.7%
vspuppy 53.26 88.1%
user564078 47.83 96.3%
user290785 42.53 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user290785 42.53 98.1%
makis73 35.07 89.1%
jorto574 76.26 97.3%
makis73 34.48 92.4%
vspuppy 57.71 92.4%
vspuppy 53.26 88.1%
vspuppy 54.46 91.7%
user564078 58.81 97.3%