Ελληνικά - John John

This quote was added by jorto574
Η νέα γενιά συχνά γράφει και στέλνει μηνύματα με "φθαρμένα" ελληνικά. Οι τόνοι παραλείπονται, τα κεφαλαία εξαφανίζονται... πολλές φορές οι χαρακτήρες αντικαθίστανται από λατινικούς. Το να μιλάς και να γράφεις την μητρική σου γλώσσα σωστά δείχνει σεβασμό σε αυτήν. Μάλιστα με την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία σήμερα είναι το λιγότερο που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 77.73 97.1%
jorto574 76.26 97.3%
jimrp 66.14 100%
user564078 58.81 97.3%
vspuppy 57.71 92.4%
makiss__ 56.31 100%
vspuppy 55.20 94.8%
vspuppy 54.46 91.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
btg1996 77.73 97.1%
xariklitsa 40.60 94.3%
xariklitsa 42.53 94.8%
xariklitsa 40.99 94.5%
xariklitsa 35.86 92.7%
xariklitsa 40.39 93.8%
xariklitsa 42.58 95.1%
xariklitsa 41.10 95.0%