Το Λάθος των Ανθελλήνων - John John

This quote was added by jorto574
Στη σημερινή ελληνική κοινωνία, οι δύο έννοιες που συγχέονται συχνότερα είναι ο πατριωτισμός και ο εθνικισμός. Εθνικισμός σημαίνει η νοοτροπία της επιβολής ενός έθνους έναντι άλλων "κατώτερων." Είναι καθαρά ανεξέλεγκτη και φασιστική, καθώς επίσης εναντιώνεται στην δημοκρατική κοινωνία. Ο πατριωτισμός δε είναι η αγάπη για την πατρίδα, όπως και για τους διάφορους τομείς της. Ο πατριώτης δεν θεωρεί άλλα έθνη κατώτερα. Ο πατριώτης είναι ο ιδανικός πολίτης μιας δημοκρατικής χώρας/κοινωνίας.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 67.67 94.8%
vspuppy 64.26 95.0%
jorto574 62.44 92.8%
vspuppy 61.80 93.7%
vspuppy 59.48 92.8%
vspuppy 55.66 95.5%
mr._kk13 49.45 95.1%
huronhero 47.26 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 61.80 93.7%
vspuppy 59.48 92.8%
vspuppy 64.26 95.0%
user81275 37.22 93.4%
user81275 39.02 91.6%
user81275 36.84 92.8%
user81275 37.54 95.2%
vspuppy 55.66 95.5%