Η άνω τελεία - John John

This quote was added by jorto574
Μπορεί πολλοί από εμάς που ξέρουμε να γράφουμε στο πληκτρολόγιο να πιάνουμε ταχύτητες των εξήντα ή εβδομήντα λέξεων το δευτερόλεπτο, ωστόσο, αν όχι όλοι, η περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε πώς εισάγεται ο χαρακτήρας της άνω τελείας. Για να εισαχθεί λοιπόν χρειάζεται ναμ παντ στα αριστερά. Ύστερα πατάμε παρατεταμένα το "αλτ" και μετά το μηδέν, ένα, οχτώ και τρία. Αφήνουμε το "αλτ" και έτσι εισάγεται η άνω τελεία· δοκιμάστε το!

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 38.57 84.7%
huronhero 36.34 84.1%
mr._kk13 33.54 88.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
huronhero 36.34 84.1%
mr._kk13 33.54 88.0%
vspuppy 38.57 84.7%