Sklepy cynamonowe - Bruno Schultz

This quote was added by igorstrawinsky
Ogromny słonecznik, wydźwignięty na potężnej łodydze i chory na elephantiasis, czekał w żółtej żałobie ostatnich, smutnych dni żywota, uginając się pod przerostem potwornej korpulencji. Ale naiwne przedmiejskie dzwonki i perkalikowe, niewybredne kwiatuszki stały bezradne w swych nakrochmalonych, różowych i białych koszulkach, bez zrozumienia dla wielkiej tragedii słonecznika.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 76.51 96.4%
montezuma 76.41 98.2%
montezuma 75.87 97.2%
duszeks 65.72 94.1%
senserv6 59.48 92.4%
user802950 40.07 86.1%
ohsnap21 36.27 92.0%
user75575 31.26 82.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 75.87 97.2%
ohsnap21 36.27 92.0%
montezuma 76.41 98.2%
duszeks 65.72 94.1%
senserv6 59.48 92.4%
user75575 31.26 82.8%
montezuma 76.51 96.4%
user802950 40.07 86.1%