Upadek - Albert Camus

This quote was added by igorstrawinsky
Z przyjaźnią sprawa nie jest tak prosta. Długo, z trudem się ją zdobywa, ale kiedy już się przyjaźń posiadło, nie sposób się od niej uwolnić, trzeba stawić czoło. Nich pan przede wszystkim nie wierzy, że pańscy przyjaciele będą telefonować do pana co wieczór, jak powinni, by dowiedzieć się, czy nie jest to przypadkiem ten wieczór, kiedy postanowił pan popełnić samobójstwo, lub, bardziej po prostu, czy nie pragnie pan towarzystwa, jeśli nie ma pan ochoty wyjść z domu.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 88.39 98.3%
jccsilver 87.93 93.1%
montezuma 87.06 97.3%
mkrzempek 82.01 98.5%
ironherald 79.13 96.9%
xkali 76.63 98.1%
duszeks 75.18 97.3%
michal6271 73.37 96.9%
g.galileo 73.31 94.4%
kaktyuss 71.83 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 69.29 94.4%
ironherald 74.02 94.4%
g.galileo 73.31 94.4%
ironherald 79.13 96.9%
user508798 63.25 95.3%
user508798 57.21 93.7%
user508798 50.03 92.0%
ironherald 64.23 94.6%