Dżuma - Albert Camus

This quote was added by igorstrawinsky
Pytanie: co robić, by nie tracić czasu? Odpowiedź: doświadczać go w całej jego rozciągłości. Środki: spędzać dni w przedpokoju u dentysty na niewygodnym krześle; przesiadywać na balkonie w niedzielne popołudnie; słuchać wywiadu w języku, którego się nie rozumie; wybierać najdłuższe i najmniej wygodne marszruty kolejowe i jechać oczywiście na stojąco; stać w kolejce do okienka, gdzie sprzedają bilety do teatru, i nie wykupić biletu itd., itd.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 77.56 98.7%
montezuma 75.81 98.7%
montezuma 74.99 98.9%
montezuma 74.87 98.9%
montezuma 74.65 98.0%
montezuma 74.62 100%
montezuma 73.34 97.2%
montezuma 71.16 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 74.87 98.9%
montezuma 74.62 100%
aelin 60.55 96.5%
adr8688 42.41 94.7%
megi 44.48 87.7%
user394605 54.67 92.5%
montezuma 74.65 98.0%
montezuma 75.81 98.7%