Dżuma - Albert Camus

This quote was added by igorstrawinsky
Pytanie: co robić, by nie tracić czasu? Odpowiedź: doświadczać go w całej jego rozciągłości. Środki: spędzać dni w przedpokoju u dentysty na niewygodnym krześle; przesiadywać na balkonie w niedzielne popołudnie; słuchać wywiadu w języku, którego się nie rozumie; wybierać najdłuższe i najmniej wygodne marszruty kolejowe i jechać oczywiście na stojąco; stać w kolejce do okienka, gdzie sprzedają bilety do teatru, i nie wykupić biletu itd., itd.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 74.99 98.9%
montezuma 73.34 97.2%
uksza 50.57 87.3%
user802950 48.00 92.1%
luqa007 45.61 96.1%
user75575 33.12 93.5%
user75575 29.14 86.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 45.61 96.1%
montezuma 73.34 97.2%
montezuma 74.99 98.9%
uksza 50.57 87.3%
user75575 29.14 86.8%
user75575 33.12 93.5%
user802950 48.00 92.1%