Cierpienia młodego Wertera - Johann Wolfgang von Goethe

This quote was added by igorstrawinsky
Więc takim jest los człowieka, że czuje się szczęśliwym, póki nie dojdzie do rozumu, a potem musi go stracić, by na nowo pozyskać szczęście. Biedaku, jakże zazdroszczę ci twego obłędu i nieświadomości, w której żyjesz.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 80.45 100%
montezuma 80.28 98.6%
montezuma 79.72 99.1%
c0il 79.41 96.9%
montezuma 78.02 96.9%
montezuma 77.16 98.2%
montezuma 74.98 99.5%
montezuma 72.89 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
limana 29.10 90.5%
wawa6609 36.65 98.6%
virus44 48.31 94.8%
virus44 45.84 96.9%
virus44 47.89 94.8%
virus44 44.66 93.6%
user654925 46.39 90.5%
kamil0301 54.90 92.8%