O muzyce - Adam von Fulda

This quote was added by igorstrawinsky
Muzyka jest dwojaka: należąca do natury i należąca do sztuki. Muzyka należąca do natury jest muzyką świata i człowieka. Muzyką świata są dźwięki ciał nadniebiańskich, powstające z obrotu sfer, których harmonia jest niewątpliwa. Muzyka człowieka występuje w ciele i w duszy, w funkcjach życia i układzie człowieka, bo póki harmonia trwa, póty człowiek żyje, a umiera, gdy traci swą proporcję.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 85.38 99.2%
t0mekju1ce 83.56 97.5%
t0mekju1ce 82.07 98.0%
t0mekju1ce 79.77 97.0%
michal6271 79.51 97.8%
t0mekju1ce 79.18 98.0%
montezuma 77.58 97.8%
t0mekju1ce 76.65 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 83.56 97.5%
existhyper 30.24 87.4%
t0mekju1ce 75.87 98.2%
tomtommmm 38.26 90.1%
t0mekju1ce 79.77 97.0%
t0mekju1ce 82.07 98.0%
maatti 37.03 95.1%
t0mekju1ce 72.37 97.8%