O muzyce - Adam von Fulda

This quote was added by igorstrawinsky
Muzyka jest dwojaka: należąca do natury i należąca do sztuki. Muzyka należąca do natury jest muzyką świata i człowieka. Muzyką świata są dźwięki ciał nadniebiańskich, powstające z obrotu sfer, których harmonia jest niewątpliwa. Muzyka człowieka występuje w ciele i w duszy, w funkcjach życia i układzie człowieka, bo póki harmonia trwa, póty człowiek żyje, a umiera, gdy traci swą proporcję.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 77.58 97.8%
montezuma 72.47 94.0%
duszeks 72.38 95.8%
buari 71.71 95.1%
montezuma 68.69 98.7%
duszeks 66.89 94.2%
senserv6 63.83 94.4%
luqa007 62.22 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 47.64 95.1%
krzysiekh 49.41 95.4%
krzysiekh 45.09 95.1%
mamacalledmejames 47.37 89.7%
mr-kamyk 17.83 97.5%
user654925 40.34 87.9%
user654925 31.08 85.0%
adr8688 48.10 92.5%