Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski

This quote was added by igorstrawinsky
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, za nim choć słowem się do nich odezwiemy.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 100.12 100%
montezuma 99.73 100%
montezuma 95.73 96.7%
montezuma 94.46 100%
montezuma 92.81 94.6%
montezuma 91.46 96.1%
montezuma 90.50 99.4%
montezuma 89.88 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user220801 57.90 97.8%
pl2137 45.88 94.1%
duszeks 81.49 98.3%
user97995 55.32 97.8%
bestibe 23.15 94.6%
bestibe 19.37 88.8%
user97995 45.61 91.6%
bestibe 16.93 87.4%