Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski

This quote was added by igorstrawinsky
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, za nim choć słowem się do nich odezwiemy.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 90.50 99.4%
montezuma 89.88 100%
montezuma 87.62 96.7%
montezuma 86.31 97.2%
montezuma 85.22 97.8%
duszeks 84.10 96.1%
montezuma 84.06 98.3%
montezuma 82.73 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 21.72 97.2%
luqa007 59.23 92.1%
luqa007 53.05 99.4%
luqa007 58.18 100%
luqa007 47.57 90.6%
luqa007 49.14 93.5%
luqa007 61.25 97.8%
luqa007 65.29 94.6%