Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski

This quote was added by igorstrawinsky
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, za nim choć słowem się do nich odezwiemy.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 100.12 100%
montezuma 99.73 100%
montezuma 95.73 96.7%
montezuma 94.46 100%
montezuma 92.81 94.6%
montezuma 91.46 96.1%
montezuma 90.50 99.4%
montezuma 89.88 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
mkrzempek 80.40 96.7%
montezuma 94.46 100%
montezuma 81.45 96.7%
adr8688 70.55 96.7%
adr8688 68.28 94.6%
montezuma 83.96 98.9%
adr8688 71.64 97.2%
montezuma 81.02 98.9%