Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski

This quote was added by igorstrawinsky
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, za nim choć słowem się do nich odezwiemy.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 100.12 100%
montezuma 99.73 100%
montezuma 95.73 96.7%
montezuma 94.46 100%
t0mekju1ce 93.45 98.9%
montezuma 92.81 94.6%
t0mekju1ce 91.64 98.9%
montezuma 91.46 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 89.37 96.7%
t0mekju1ce 86.35 97.2%
tomtommmm 48.34 96.1%
tomtommmm 48.54 96.1%
tomtommmm 42.14 92.6%
tomtommmm 39.34 92.1%
pl2137 67.10 97.8%
t0mekju1ce 80.48 98.9%