Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski

This quote was added by igorstrawinsky
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, za nim choć słowem się do nich odezwiemy.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.62 96.7%
montezuma 86.31 97.2%
montezuma 85.22 97.8%
montezuma 82.73 96.7%
senserv6 69.32 93.1%
igorstrawinsky 46.10 94.6%
user75575 31.75 89.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user75575 31.75 89.7%
senserv6 69.32 93.1%
montezuma 82.73 96.7%
montezuma 86.31 97.2%
montezuma 85.22 97.8%
montezuma 87.62 96.7%
igorstrawinsky 46.10 94.6%