Mur - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Domyślam się, że byłby pan zainteresowany poznaniem człowieka, który nie kocha ludzi. Ja jestem właśnie takim człowiekiem, a nie kocham ich do tego stopnia, że postanowiłem za chwilę ukatrupić ich z pół tuzina, Może będzie pan zdziwiony: dlaczego tylko pół tuzina? Dlatego, że mój rewolwer ma tylko sześć naboi.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
duszeks 90.88 98.4%
montezuma 86.84 97.2%
michal6271 86.44 97.5%
montezuma 85.51 97.8%
t0mekju1ce 85.03 99.0%
michal6271 84.65 97.5%
t0mekju1ce 83.28 95.7%
michal6271 82.34 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
grzela 37.86 90.2%
t0mekju1ce 81.87 97.8%
t0mekju1ce 81.16 96.9%
t0mekju1ce 83.28 95.7%
tomtommmm 39.54 94.0%
tomtommmm 33.08 91.7%
t0mekju1ce 85.03 99.0%
t0mekju1ce 77.39 97.2%