Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Ale kto czci duszę rozumną, ogarniającą wszechświat i społeczeństwo, o żadną z innych rzeczy już się nie troszczy. Ponad wszystko duszę własną utrzymuje w takim stanie, aby była rozumna i społeczna i czynna, i śpieszyła z pomocą bliźniemu, który do tego samego celu dąży.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 86.79 99.3%
montezuma 83.21 99.3%
montezuma 83.08 98.5%
montezuma 82.79 98.9%
montezuma 80.49 96.4%
buari 79.95 96.1%
montezuma 78.61 99.3%
montezuma 78.54 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
gohm 16.09 88.6%
luqa007 58.25 100%
mr-kamyk 38.22 99.3%
user654925 46.62 88.6%
kamil0301 52.65 93.8%
user654925 55.58 89.7%
user654925 54.86 95.1%
user654925 56.61 92.2%