Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Ale kto czci duszę rozumną, ogarniającą wszechświat i społeczeństwo, o żadną z innych rzeczy już się nie troszczy. Ponad wszystko duszę własną utrzymuje w takim stanie, aby była rozumna i społeczna i czynna, i śpieszyła z pomocą bliźniemu, który do tego samego celu dąży.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.08 98.5%
montezuma 82.79 98.9%
montezuma 80.49 96.4%
buari 79.95 96.1%
montezuma 78.61 99.3%
montezuma 78.54 97.1%
senserv6 74.04 95.8%
montezuma 73.69 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
mdziecielski 51.14 95.4%
user368221 45.92 94.1%
greketrotny 66.05 95.8%
montezuma 78.61 99.3%
adr8688 65.62 97.8%
adr8688 55.37 91.9%
adr8688 61.44 97.1%
adr8688 54.60 94.1%