Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Ale kto czci duszę rozumną, ogarniającą wszechświat i społeczeństwo, o żadną z innych rzeczy już się nie troszczy. Ponad wszystko duszę własną utrzymuje w takim stanie, aby była rozumna i społeczna i czynna, i śpieszyła z pomocą bliźniemu, który do tego samego celu dąży.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
senserv6 74.04 95.8%
montezuma 73.69 93.8%
c0il 69.93 90.1%
luqa007 61.67 96.4%
luqa007 61.25 96.8%
luqa007 56.15 95.4%
luqa007 53.75 94.8%
maciejr 49.12 85.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 42.24 97.8%
luqa007 56.15 95.4%
luqa007 61.67 96.4%
luqa007 36.17 100%
luqa007 53.75 94.8%
c0il 69.93 90.1%
montezuma 73.69 93.8%
luqa007 61.25 96.8%