Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Ale kto czci duszę rozumną, ogarniającą wszechświat i społeczeństwo, o żadną z innych rzeczy już się nie troszczy. Ponad wszystko duszę własną utrzymuje w takim stanie, aby była rozumna i społeczna i czynna, i śpieszyła z pomocą bliźniemu, który do tego samego celu dąży.

Train on this quote


Rate this quote:
4.3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 86.79 99.3%
t0mekju1ce 85.20 99.6%
buari 79.95 96.1%
mkrzempek 77.08 96.1%
ironherald 74.99 98.5%
waszker 74.80 99.6%
senserv6 74.04 95.8%
michal6271 71.45 96.1%
ardis 70.91 99.3%
mattc 70.28 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 74.99 98.5%
g.galileo 66.93 94.8%
ironherald 72.48 96.4%
ironherald 74.54 98.2%
ironherald 64.48 92.5%
g.galileo 67.14 95.4%
ironherald 72.37 99.3%
ironherald 73.18 96.8%