Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Zawsze masz możność żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić. A szczęśliwy to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los - to dobre drgnienie duszy, dobre skłonności, dobre czyny.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.59 97.9%
montezuma 81.32 99.2%
montezuma 80.92 99.6%
montezuma 80.29 98.8%
montezuma 80.15 98.8%
montezuma 77.91 97.9%
montezuma 76.07 97.9%
montezuma 74.92 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa 60.43 99.2%
user87801 44.81 91.0%
krzysiekh 50.90 96.7%
krzysiekh 46.85 95.6%
mamacalledmejames 33.21 66.4%
luqa007 24.87 93.0%
waszker 63.40 95.6%
kaneo 39.77 80.7%