Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad twoimi własnymi. Zajmując się nimi, zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 92.68 94.6%
c0il 87.94 99.4%
montezuma 83.16 97.5%
montezuma 82.58 98.8%
montezuma 82.52 97.5%
montezuma 80.75 97.5%
mkrzempek 80.58 99.4%
montezuma 79.34 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
jccsilver 92.68 94.6%
c0il 87.94 99.4%
luqa007 67.07 98.8%
montezuma 72.19 94.6%
luqa007 68.34 97.5%
mkrzempek 78.57 100%
montezuma 80.75 97.5%
montezuma 71.77 95.8%