Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad twoimi własnymi. Zajmując się nimi, zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 92.68 94.6%
c0il 87.94 99.4%
michal6271 86.68 98.8%
michal6271 86.00 96.4%
montezuma 84.81 99.4%
michal6271 84.07 95.2%
michal6271 83.61 96.4%
montezuma 83.16 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
tomtommmm 32.07 86.9%
t0mekju1ce 79.59 100%
waszker 75.37 97.0%
michal6271 83.61 96.4%
maatti 36.18 93.5%
luqa 49.34 95.8%
luqa 54.13 98.8%
t0mekju1ce 77.97 98.8%