Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad twoimi własnymi. Zajmując się nimi, zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.58 98.8%
montezuma 79.34 95.8%
montezuma 78.98 99.4%
luqa007 76.66 96.4%
krzys01k 67.96 100%
luqa007 67.57 98.1%
luqa007 63.21 95.2%
uksza 62.39 89.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 76.66 96.4%
luqa007 50.54 97.5%
luqa007 67.57 98.1%
luqa007 39.82 97.0%
luqa007 50.07 99.4%
luqa007 43.06 99.4%
luqa007 45.38 92.4%
luqa007 46.97 97.5%