Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad twoimi własnymi. Zajmując się nimi, zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 92.68 94.6%
c0il 87.94 99.4%
montezuma 84.81 99.4%
montezuma 83.16 97.5%
montezuma 82.58 98.8%
montezuma 82.52 97.5%
montezuma 80.90 99.4%
montezuma 80.75 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa 62.96 98.8%
luki308 50.29 90.3%
kornelt 64.41 95.8%
kornelt 60.18 97.0%
luqa 59.62 97.5%
krzysiekh 50.09 100%
krzysiekh 55.83 100%
krzysiekh 56.26 96.4%