Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad twoimi własnymi. Zajmując się nimi, zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.58 98.8%
montezuma 79.34 95.8%
uksza 62.39 89.0%
luqa007 58.06 97.5%
luqa007 52.76 97.5%
user75575 27.91 83.2%
mieetek4 24.87 90%
user75575 24.03 81.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
uksza 62.39 89.0%
user75575 27.91 83.2%
user75575 24.03 81.4%
mieetek4 24.87 90%
montezuma 79.34 95.8%
montezuma 82.58 98.8%
luqa007 52.76 97.5%
luqa007 58.06 97.5%