Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad twoimi własnymi. Zajmując się nimi, zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 92.68 94.6%
c0il 87.94 99.4%
michal6271 86.68 98.8%
montezuma 84.81 99.4%
mkrzempek 80.58 99.4%
t0mekju1ce 79.59 100%
luqa007 76.66 96.4%
waszker 75.37 97.0%
xkali 73.39 97.0%
adr8688 71.36 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
g.galileo 56.99 91.1%
ironherald 65.14 94.1%
g.galileo 63.92 91.9%
ironherald 60.52 91.9%
ironherald 67.89 96.4%
ironherald 52.20 86.9%
ironherald 65.40 94.6%
ironherald 55.24 93.0%