Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Myśl o tym, w jakim stanie ciała i duszy powinna cię zabrać z sobą śmierć i jak krótkie jest życie, jak przepastna wieczność, przeszłość i przyszłość, jak krucha wszelka materia!

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 95.37 97.3%
michal6271 94.34 98.3%
michal6271 89.36 99.4%
t0mekju1ce 88.96 97.8%
montezuma 87.73 97.8%
michal6271 87.65 97.8%
t0mekju1ce 87.49 98.9%
michal6271 87.25 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 82.92 96.7%
t0mekju1ce 81.30 96.7%
kamil0301 59.42 93.2%
tomtommmm 43.13 91.8%
t0mekju1ce 87.49 98.9%
pl2137 69.24 97.3%
tomtommmm 26.77 82.1%
waszker 79.17 98.3%