Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Myśl o tym, w jakim stanie ciała i duszy powinna cię zabrać z sobą śmierć i jak krótkie jest życie, jak przepastna wieczność, przeszłość i przyszłość, jak krucha wszelka materia!

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.73 97.8%
montezuma 86.84 96.7%
montezuma 86.60 97.8%
mkrzempek 86.36 98.9%
montezuma 86.28 98.9%
montezuma 85.60 97.3%
montezuma 85.28 97.3%
montezuma 84.58 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user450014 14.84 91.8%
florek 59.13 94.7%
krzysiekh 57.12 100%
krzysiekh 49.22 100%
krzysiekh 51.12 100%
krzysiekh 56.46 97.8%
florek 57.24 94.2%
krzysiekh 50.99 97.8%