Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Życie jest krótkie. Korzystaj z teraźniejszości w sposób rozumny i słuszny. Bądź rozsądny w odpoczynku. Zawsze wybieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 87.22 95.6%
montezuma 85.07 97.8%
montezuma 84.69 98.3%
michal6271 81.57 89.7%
montezuma 79.73 97.8%
michal6271 79.54 98.9%
michal6271 79.14 92.6%
montezuma 79.13 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 56.06 90.2%
user104272 52.94 97.8%
user654925 43.74 88.4%
user103109 46.31 93.1%
auranoth 58.73 94.6%
auranoth 56.66 94.1%
auranoth 51.39 91.1%
auranoth 51.05 90.7%