Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nie czuj wstrętu ani nie trać odwagi i nie popadaj w zwątpienie, gdy ci się nie powiedzie uczynić wszystkiego według zasad słuszności. Lecz zepchnięty z drogi wróć na powrót i czuj się zadowolonym, jeżeli większa część twych czynów jest bardziej zgodna z naturą ludzką, a miłuj to, do czego wracasz.

Train on this quote


Rate this quote:
4.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 86.25 95.5%
michal6271 85.54 96.8%
michal6271 85.01 95.8%
t0mekju1ce 83.72 98.0%
t0mekju1ce 83.64 96.8%
t0mekju1ce 82.21 97.4%
montezuma 82.00 98.0%
montezuma 81.07 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
rejent 71.82 95.5%
auranoth 56.91 92.3%
auranoth 57.29 92.9%
auranoth 50.91 90.9%
user104272 48.54 99.3%
auranoth 51.63 91.7%
auranoth 53.22 89.3%
auranoth 50.37 85.7%