Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Gdy chcesz sprawić sobie przyjemność, myśl o zaletach współżyjących: o dzielności jednego, skromności drugiego, hojności owego, o czym innym znowu u innego. Nic bowiem tak nie cieszy, jak obrazy cnót widoczne w charakterach współżyjących, o ile to możliwe - nadarzających się w wielkiej obfitości. Dlatego mieć je należy zawsze przed oczyma.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mkrzempek 79.70 98.0%
c0il 78.72 96.9%
montezuma 77.99 99.1%
mkrzempek 76.56 97.2%
mkrzempek 76.54 98.3%
montezuma 72.50 95.3%
montezuma 71.37 95.0%
senserv6 68.89 95%

Recently for

Name WPM Accuracy
ominous_gremlin 49.63 94.0%
florek 53.37 95.8%
florek 47.64 91.7%
florek 54.37 94.2%
luqa007 53.57 96.3%
euterp 43.44 89.8%
krzysiekh 47.94 93.9%
luqa 39.11 97.7%