Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Jeżeli jest coś dla ciebie bardzo trudne, nie sądź, że to jest niemożliwe dla człowieka w ogóle. Owszem miej to przekonanie, że co jest możliwe dla człowieka i zwykłe, to i dla ciebie jest możliwe do osiągnięcia.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 98.15 99.1%
montezuma 94.46 99.5%
montezuma 94.22 98.6%
mkrzempek 92.88 100%
montezuma 92.61 99.1%
montezuma 91.30 98.1%
mkrzempek 91.14 100%
montezuma 90.13 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 46.04 96.4%
montezuma 90.13 97.7%
luqa007 62.77 94.2%
luqa007 71.94 98.6%
montezuma 94.22 98.6%
montezuma 86.42 98.6%
slvco 38.28 95.1%
montezuma 89.19 96.8%