Seneka

This quote was added by luqa007
Trzeba przestawać z ludźmi, którzy są jak najbardziej łagodni i łatwi do współżycia, jak najmniej z niespokojnymi i kłótliwymi. Właściwości charakteru przyswajamy sobie od tych, z którymi obcujemy. I podobnie jak pewne choroby ciała przenoszą się przez zetknięcie na innych, tak samo i człowiek swe wady przekazuje najbliższym z otoczenia.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 89.13 98.3%
t0mekju1ce 86.50 98.5%
montezuma 85.44 98.3%
montezuma 83.43 98.3%
t0mekju1ce 83.12 97.7%
t0mekju1ce 82.08 97.1%
mkrzempek 81.97 98.8%
duszeks 81.72 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 82.08 97.1%
t0mekju1ce 86.50 98.5%
yeegozaurus 42.40 91.6%
t0mekju1ce 83.12 97.7%
michal6271 77.87 95.2%
yeegozaurus 50.11 96.6%
user654925 54.06 92.2%
user654925 51.70 90.2%