Seneka

This quote was added by luqa007
Trzeba przestawać z ludźmi, którzy są jak najbardziej łagodni i łatwi do współżycia, jak najmniej z niespokojnymi i kłótliwymi. Właściwości charakteru przyswajamy sobie od tych, z którymi obcujemy. I podobnie jak pewne choroby ciała przenoszą się przez zetknięcie na innych, tak samo i człowiek swe wady przekazuje najbliższym z otoczenia.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 89.13 98.3%
montezuma 85.44 98.3%
montezuma 83.43 98.3%
mkrzempek 81.97 98.8%
montezuma 81.19 96.6%
montezuma 80.93 97.7%
montezuma 80.74 98.0%
montezuma 80.41 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
c0il 89.13 98.3%
montezuma 80.41 96.9%
qwertyspeed 42.77 91.2%
slvco 39.68 97.4%
luqa007 62.55 97.7%
luqa007 58.54 94.2%
luqa007 54.88 98.5%
user380322 44.45 89.7%