Seneka

This quote was added by luqa007
Nie bierzmy sobie zatem wszystkiego tak głęboko do serca i każdą rzecz znośmy z uśmiechem. Bardziej po ludzku jest śmiać się z życia niż lamentować nad życiem. Dodajmy, że więcej pożytku przynosi ludziom ten, kto się śmieje, niż ten, kto się smuci.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 92.27 96.5%
montezuma 88.50 98.4%
montezuma 88.33 99.2%
montezuma 86.61 98.4%
mkrzempek 83.41 96.9%
montezuma 82.04 100%
montezuma 81.17 98.8%
montezuma 79.15 99.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user654925 36.45 88.3%
user654925 32.61 82.9%
luqa007 37.35 96.5%
waszker 67.77 93.2%
kaneo 51.79 90.8%
luqa007 44.13 91.9%
user83229 76.71 95.8%
mdziecielski 52.27 91.6%