Seneka

This quote was added by luqa007
Nie bierzmy sobie zatem wszystkiego tak głęboko do serca i każdą rzecz znośmy z uśmiechem. Bardziej po ludzku jest śmiać się z życia niż lamentować nad życiem. Dodajmy, że więcej pożytku przynosi ludziom ten, kto się śmieje, niż ten, kto się smuci.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 93.83 98.4%
c0il 92.27 96.5%
montezuma 90.99 99.6%
montezuma 88.50 98.4%
montezuma 88.33 99.2%
montezuma 87.75 96.9%
montezuma 86.61 98.4%
olek1230 83.46 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 66.95 93.9%
luqa 50.52 96.1%
luqa 48.59 93.9%
nouveaubes 29.86 90.2%
luqa 55.76 95.8%
luqa 61.05 98.4%
michal6271 74.35 95.0%
michal6271 75.38 95.0%