Seneka

This quote was added by luqa007
Nie bierzmy sobie zatem wszystkiego tak głęboko do serca i każdą rzecz znośmy z uśmiechem. Bardziej po ludzku jest śmiać się z życia niż lamentować nad życiem. Dodajmy, że więcej pożytku przynosi ludziom ten, kto się śmieje, niż ten, kto się smuci.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 92.27 96.5%
montezuma 88.50 98.4%
montezuma 88.33 99.2%
montezuma 86.61 98.4%
mkrzempek 83.41 96.9%
montezuma 81.17 98.8%
montezuma 78.78 95.8%
montezuma 78.53 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 52.66 96.1%
karioxpl 44.81 84.1%
luqa007 66.07 96.9%
montezuma 78.53 94.3%
montezuma 86.61 98.4%
montezuma 88.50 98.4%
karioxpl 37.65 84.1%
luqa007 57.48 96.9%